ยินดีต้อนรับ สู่ การลงทุนสมัยใหม่

ในยุคสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่น, เทคโนโลยี หรือแม้แต่การลงทุนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุดสมัยเช่นกัน เพราะว่าวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป แนวคิดของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไป....

การลงทุนคืออะไร ?

การที่เรานำเงินบางส่วนนั้นไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น เช่น กองทุนรวมประเภทต่างๆ หรือ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (ทองคำ, ที่ดิน, อาคาร) ฯลฯ

กองทุนรวม

คือ กลุ่มคนที่มาระดมเงินกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยให้ บลจ. หรือบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการ เอาไปลงทุนให้เพื่อนำผลตอบแทนกลับนำมาสู่ผู้ลงทุนตามที่ระบุไว้ในนโยบายกองทุน

สินทรัพย์ที่จับต้องได้

คือ สินทรัพย์ที่เราสามารถ มองเห็น, สามารถระบุจำนวนได้, มีขอบเขตของการใช้งาน, การลงทุนก่อให้เกิดกำไรที่รับรู้ได้, มีค่าเสื่อมราคา หรือ สามารถเก็บสะสมได้ เป็นต้น

ระยะเวลาในการลงทุน

ระยะเวลาที่นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์นั้น ๆ ระยะเวลาสำหรับการลงทุนจะเกี่ยวกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน หรือประเภทของระยะเวลาการลงทุน นั้นจะแตกต่างไปทั้งระยะสั้นและในระยะยาว